De zondagsbrief van zondag 25 november 2018

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Rob Fortuin voor.
Komende zondag gaat ds. Jaap Goorhuis voor om 10.00 uur.

Diaconale collecte Noodhulp
Vandaag is de vrije diaconale collecte bestemd voor Noodhulp.
Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het primaire doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.
Namens de diaconie, Henk Vos

Voorbereiden dienst 6 januari
Op 1 januari 2019 komt (als alles volgens plan verloopt) de fusie tot stand tussen de Immanuelkerk en De Ark. Tot september 2019 zal er nog niet veel veranderen aan de activiteiten in de beide kerkgebouwen, want die gaan gewoon door. Maar officieel zijn we dan één wijkgemeente, met dus ook één kerkenraad. Vanaf de startzondag op 15 september zullen dan de diensten in de Immanuelkerk worden gehouden en is er nog één keer per maand (op de eerste zondag) een dienst in De Ark. Het moment van het samengaan bij de jaarwisseling 2018-’19 willen we markeren met een gezamenlijke dienst in de Immanuelkerk op 6 januari. Thema is het samengaan van onze kerken, afscheid en nieuw begin. Wat betekent dat voor je geloof? Wat betekent dat voor je betrokkenheid op de kerk? Graag willen we die dienst met gemeenteleden uit de beide kerken voorbereiden op donderdag 6 december vanaf 19.45 uur in De Ark. Het zou fijn zijn als u daar aan mee zou willen doen, u kunt zich opgeven bij ds. Jannet van der Spek of ds. Peter Buikema.
Ds. Peter Buikema

Verslag gemeenteberaad op 18 november
Ter bespreking ligt voor het fusiedocument. Allereerst wordt toegelicht om welke documenten het gaat, deze worden vervolgens aan de orde gesteld.
Het fusiedocument: Het formele besluit tot vorming van één Protestantse wijkgemeente met de naam “Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid”. Over dit document worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
De plaatselijke regeling: Dit is een uitwerking van de kerkorde t.b.v. het leven en werken van de wijkgemeente Groningen-Zuid. N.a.v. dit document wordt gevraagd of er straks nog “zondagsouderlingen” zijn. De kerkenraad van de nieuwe wijkgemeente zal hierover een beslissing nemen zodat vroegtijdig bekend is of er medio 2019 nog een beroep wordt gedaan op de “zondagsouderlingen”.
De fusie tussen de Immanuelkerk en De Ark: Hierin wordt beschreven waarom we willen fuseren. Het in mei 2016 in een gemeenteberaad besproken document is enigszins aangepast, o.a. zijn wat getallen geactualiseerd. Ook is opgenomen dat er na augustus 2019 maandelijks nog een viering is in De Ark. Uit de gemeente wordt een verzoek ingediend om uit te gaan van 12 zondagse vieringen in een jaar i.p.v. de eerder genoemde 10 vieringen. Wat betreft de tekst over de legaten wordt verzocht om hier ook het totaal aan geoormerkte legaten te kwantificeren.
Samengevat, vanuit de gemeente zijn geen bezwaren aangedragen zodat het proces van goedkeuring verder vervolgd kan worden.
Tot slot wordt vanuit de gemeente de dank uitgesproken voor het vele werk dat gedaan is om het fusieproces tot een goed einde te brengen.

Hartelijk bedankt,
Namens Kitty Keegstra en Inlia wil ik u allemaal hartelijk danken voor de goede gaven voor de gasten in de Bed, Bad en Brood opvang in het voormalige Formule 1 hotel en voor de Tussenopvang in Eelde. Ze zijn er heel blij mee!
Bonny Leenstra, diaconie

Ook ontving de diaconie een bedankbrief van de Stichting Kasih Bunda waarvoor we in het voorjaar en de zomer hebben gecollecteerd! Ze waren heel blij met het bedrag van 1500 Euro, dat de diaconie heeft overgemaakt. Het is veel geld voor de kleine stichting. 500 Euro is overgemaakt voor het project op Timor, en deze maand wordt weer 500 Euro overgemaakt. In december de volgende 500 Euro voor rijst voor de arme bevolking en voor medicijnen en verbandmiddelen voor de polikliniek bij het klooster.
Namens Wiebe de Bruijn, penningmeester

Beste mensen,
Wat fijn dat u zoveel kinderondergoed hebt gedoneerd de afgelopen zondag in deze speciale diaconale dienst. De diaconie heeft nog wat grotere maten ingekocht en inmiddels is de voorraad al afgeleverd. Ook de spullen voor INLIA heb ik afgelopen maandag naar hen toegebracht, ze waren er erg blij mee en spraken hun waardering uit voor de mooie spullen die ik enkele weken geleden heb afgeleverd. U kunt de komende weken nog steeds mooie kleding - mutsen, handschoenen, sjaals - inleveren in de kerk. Wij zorgen dat het op de goede plaats komt.
Namens de diaconie hartelijk dank

In memoriam Wies Albronda
Op 16 november overleed Wichertje (Wies) Albronda. Zij werd 65 jaar. Vanaf haar vierde levensjaar had ze een ernstige vorm van reuma. Ze heeft toen lang in een sanatorium en in ziekenhuizen gelegen en was de rest van haar leven beperkt in haar mogelijkheden. Ze heeft veel pijn gehad. Ze kreeg een beugel en een prothese voor één van haar benen, maar dat been moest uiteindelijk helemaal verwijderd worden. Toch zei ze dat ze een mooi leven had gehad, ze genoot van allerlei uitstapjes, van contact met familie, vriendinnen, en ook haar hulphonden. Ze was strijdbaar en kwam op voor haar belangen. Ze woonde de laatste tijd in De Brink. Op 16 november vond de crematie plaats in Groningen. In de dienst daaraan voorafgaand lazen we op haar verzoek Psalm 23, als uiting van haar vertrouwen op God.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei