De zondagsbrief van zondag 18 november 2018

Bij de diensten
Vandaag is er een diaconale dienst met ds. Jannet van der Spek als voorganger. Daarna is er een gemeentevergadering. Voor beide zie hieronder.
Volgende week, 25 november, gaat ds. Rob Fortuin voor om 10.00 uur.

De diaconale dienst
Zeer waarschijnlijk komt een medewerker van kledingbank Maxima iets vertellen over het werk van de kledingbank.

Gemeenteberaad na deze dienst
Op 8 oktober is de wijkkerkenraad in een gezamenlijke vergadering met de wijkkerkenraad van de Immanuelkerk akkoord gegaan met het fusiedocument waarin beschreven staat hoe de gefuseerde wijkgemeente Groningen-Zuid in grote lijnen georganiseerd is. Er waren wat aanpassingen nodig, die intussen verwerkt zijn. Alles bij elkaar staan er geen nieuwe of onverwachte dingen meer in. Alles is al eens besproken met onze wijkgemeente.
De kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland schrijft echter voor dat zo’n document ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Groningen. Daaraan voorafgaand kan ook de wijkgemeente zich er nog over uitspreken in een gemeenteberaad. In het fusiedocument is alles nog eens op een rijtje gezet, met gebruikmaking van vorige stukken die met de gemeente zijn besproken.
Het gemeenteberaad is na afloop van deze dienst. Het fusiedocument, in totaal 16 pagina’s, ligt in voldoende aantal in de kerkzaal om meegenomen en gelezen te worden.

Geen pastorale raad
De pastorale raad van aanstaande dinsdag kan niet doorgaan.

Maaltijdgroep
Woensdag 21 november a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd in De Ark. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is de koffie klaar.
Namens de kookgroep, Didy Smit, tel. 5263976

Diaconale collecte Noodhulp
Zondag 25 november is de vrije diaconale collecte bestemd voor Noodhulp.
Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het primaire doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.
Namens de diaconie, Henk Vos

Voorbereiden dienst 6 januari
Op 1 januari 2019 komt (als alles volgens plan verloopt) de fusie tot stand tussen de Immanuelkerk en De Ark. Tot september 2019 zal er nog niet veel veranderen aan de activiteiten in de beide kerkgebouwen, want die gaan gewoon door. Maar officieel zijn we dan één wijkgemeente, met dus ook één kerkenraad. Vanaf de startzondag op 15 september zullen dan de diensten in de Immanuelkerk worden gehouden en is er nog één keer per maand (op de eerste zondag) een dienst in De Ark. Het moment van het samengaan bij de jaarwisseling 2018-’19 willen we markeren met een gezamenlijke dienst in de Immanuelkerk op 6 januari. Thema is het samengaan van onze kerken, afscheid en nieuw begin. Wat betekent dat voor je geloof? Wat betekent dat voor je betrokkenheid op de kerk? Graag willen we die dienst met gemeenteleden uit de beide kerken voorbereiden op donderdag 6 december vanaf 19.45 uur in De Ark. Het zou fijn zijn als u daar aan mee zou willen doen, u kunt zich opgeven bij ds. Jannet van der Spek of ds. Peter Buikema.
Ds. Peter Buikema

In memoriam Klaas Marten Witteveen
Op zaterdag 10 november overleed Klaas Marten Witteveen. Hij werd 98 jaar. Op de rouwkaart staat: “Na een lang en rijk leven is overleden onze lieve vader en opa...”. Hij was gehuwd met Berta Berger, die in 2012 is overleden. Klaas was hervormd predikant in Uitwierde, Veendam, Noordbroek, Hardegarijp, Sneek en Utrecht. De laatste jaren voor zijn emeritaat doceerde hij kerkgeschiedenis aan de universiteit in Utrecht. Vanaf 2004 woonde hij aan de Goeman Borgesiuslaan, naast een van zijn vier zoons en diens partner. Hij was in die tijd betrokken bij onze wijkgemeente en bij de vrijzinnige gemeente rond het Witte Kerkje in Haren. Hij koos er beslist voor om verbonden te zijn met de kerkelijke gemeenschap. Een half jaar geleden verhuisde hij naar een plek in Haren waar hij meer verzorging kon krijgen. Daar brak hij zijn heup en ging toen snel achteruit. Het viel hem zwaar dat hij niet meer kon lezen, want dat was zijn grote passie. Op donderdag 15 november was er een dienst in De Ark, voorafgaand aan de crematie, waar hij met dankbaarheid en genegenheid werd herdacht. De korte plechtigheid bij de crematie werd besloten met woorden die ook hier mogen worden genoemd: “Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen.”

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei