De zondagsbrief van zondag 11 november 2018

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Bolt voor.
Zondag 18 november is er om 10.00 uur een diaconale dienst met ds. Jannet van der Spek als voorganger. Daarna is er een gemeentevergadering. Voor beide zie hieronder.

VDA
We komen bij elkaar op dinsdag 13 november om half drie in De Ark. Deze middag gaan we de kerstattenties klaarmaken.
Welkom allen.
Gerda ten Berge.

De diaconale dienst
Zeer waarschijnlijk komt een medewerker van kledingbank Maxima iets vertellen over het werk van de kledingbank.
En om de dienst ook echt diaconaal te laten zijn willen we u vragen om:

  • Een setje kinderondergoed te kopen en mee te nemen, daar is vaak behoefte aan en er komt niet zoveel binnen, zowel voor jongens als voor meisjes.
  • Iets voor de Voedselbank mee te nemen.
  • Of sokken, sjaals etc. mee te nemen voor de Bed-, Bad- en Broodvoorziening.

Namens de Diaconie alvast hartelijk dank.

Gemeenteberaad zondag 18 november
Op 8 oktober is de wijkkerkenraad in een gezamenlijke vergadering met de wijkkerkenraad van de Immanuelkerk akkoord gegaan met het fusiedocument waarin beschreven staat hoe de gefuseerde wijkgemeente Groningen-Zuid in grote lijnen georganiseerd is. Er waren wat aanpassingen nodig, die intussen verwerkt zijn. Alles bij elkaar staan er geen nieuwe of onverwachte dingen meer in. Alles is al eens besproken met onze wijkgemeente.
De kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland schrijft echter voor dat zo’n document ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Groningen. Daaraan voorafgaand kan ook de wijkgemeente zich er nog over uitspreken in een gemeenteberaad. In het fusiedocument is alles nog eens op een rijtje gezet, met gebruikmaking van vorige stukken die met de gemeente zijn besproken.
Het gemeenteberaad is op zondag 18 november na afloop van de dienst. Het fusiedocument, in totaal 16 pagina’s, ligt in voldoende aantal in de kerkzaal om meegenomen en gelezen te worden. Het is ook te raadplegen op de website van De Ark, www.arkhelpman.nl .

Maaltijdgroep
Woensdag 21 november a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd in De Ark. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is de koffie klaar.
Namens de kookgroep, Didy Smit, tel. 5263976

Voorbereiden dienst 6 januari
Op 1 januari 2019 komt (als alles volgens plan verloopt) de fusie tot stand tussen de Immanuelkerk en De Ark. Tot september 2019 zal er nog niet veel veranderen aan de activiteiten in de beide kerkgebouwen, want die gaan gewoon door. Maar officieel zijn we dan één wijkgemeente, met dus ook één kerkenraad. Vanaf de startzondag op 15 september zullen dan de diensten in de Immanuelkerk worden gehouden en is er nog één keer per maand (op de eerste zondag) een dienst in De Ark. Het moment van het samengaan bij de jaarwisseling 2018-’19 willen we markeren met een gezamenlijke dienst in de Immanuelkerk op 6 januari. Thema is het samengaan van onze kerken, afscheid en nieuw begin. Wat betekent dat voor je geloof? Wat betekent dat voor je betrokkenheid op de kerk? Graag willen we die dienst met gemeenteleden uit de beide kerken voorbereiden op donderdag 6 december vanaf 19.45 uur in De Ark. Het zou fijn zijn als u daar aan mee zou willen doen, u kunt zich opgeven bij ds. Jannet van der Spek of ds. Peter Buikema.
Ds. Peter Buikema

In memoriam Karst Jan Boonstra
Op woensdag 31 oktober is Karst Jan Boonstra overleden op de leeftijd van 94 jaar. Hij woonde met zijn zoon Alfred aan de Goeman Borgesiuslaan 64, maar werd de laatste weken verpleegd in Vliethoven in Delfzijl. Hij was gehuwd met Geertje Veenstra die in 2011 is overleden. Zij kregen 3 zoons, 3 dochters en vele klein- en achterkleinkinderen. Zaterdag 3 november heeft de dankdienst voor zijn leven plaats gevonden in De Ark, daarna is hij begraven in Winsum. In de dienst lazen we de woorden uit Psalm 8 die ook op de rouwkaart staan:

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt
het mensenkind dat u naar hem omziet?

Karst Jan hield van de natuur, die hij bekeek op vele tochten. Tot op hoge leeftijd fietste hij door de provincie, en hij heeft veel gevaren, eerst zeilend, maar later met een motorbootje. En hij heeft ook veel gevlogen, hij had een vliegbrevet en maakte daar graag gebruik van. In de oorlog werd hij opgeleid tot onderwijzer, maar dat was het toch niet voor hem, hij werd handelaar in Deense meubelen. Hij was een betrokken lid van de wijkgemeente, is ook een tijd diaken geweest. Op de rouwkaart schreven zijn kinderen: “Verdrietig, maar dankbaar voor de vele mooie herinneringen, hebben wij samen afscheid genomen van onze lieve, belangstellende vader en bijzondere opa.” Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.
Ds. Peter Buikema

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei