De zondagsbrief van zondag 7 oktober 2018

Diensten in De Ark
Omdat onze eigen predikant ds. Peter Buikema zijn werk nog niet heeft hervat is de voorganger vandaag ds. Feike Volbeda, emeritus predikant in Groningen en ook bij ons bekend als de echtgenoot van ds. Marga Baas.
Volgende week 14 oktober is in de ochtenddienst de heer Egbert Smit onze voorganger. Hij was tot en met december 2017 kerkelijk werker in onze wijk.

Orgelmuziek in deze dienst
Vanmorgen werken van de Zuid-Duitse organist-componist Johann Pachelbel (1653-1706)
Voor de dienst: Aria quarta met variaties
Na de overweging: Toccata in e
Na de dienst: Fuga in C

Gezamenlijke wijkkerkenraden van De Ark en de Immanuelkerk
Maandag 8 oktober is er ’s avonds in De Ark een gemeenschappelijke vergadering van beide wijkkerkenraden. Een belangrijk punt op de agenda is de bespreking van het zogenaamde fusiedocument. Dat is een document waarin op 2 bladzijden een aantal formele dingen van de gefuseerde wijkgemeente beschreven staan, zoals de naam, de wijkgrenzen, de predikanten en de financiële regelingen. Dat alles per 1 januari 2019. Er horen twee bijlagen bij. De eerste gaat over de samenstelling en werkwijze van de wijkkerkenraad, de plaatselijke regeling. De tweede bijlage is een actuele versie van een stuk van mei 2016, waarin beschreven staat waarom we willen fuseren. Op zich weinig nieuws, maar het geheel moet na bespreking in de gezamenlijke vergadering voorgelegd worden aan beide wijkgemeenten en vervolgens door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen worden goedgekeurd.
Dat voorleggen aan onze wijkgemeente gebeurt in een gemeenteberaad na afloop van een zondagse viering. Een paar week van te voren zullen we zorgen dat er stapeltjes met de documenten klaar liggen om mee te nemen voor leden van onze wijk.

VDA
De VDA bijeenkomst zal zijn op dinsdag 9 oktober om half drie in De Ark. Spreker die middag is de heer De Geus. Hij vertelt ons over de geschiedenis van de plaggenhutten. Welkom allen.
In onze bijeenkomst van september hebben we besloten om een wijziging te brengen in de verjaardagbezoekjes. Onze mobiliteit gaat achteruit en daarom willen we gemeenteleden die tachtig jaar worden in het vervolg feliciteren met een kaart. Zo proberen we de bezoeken die we al hebben zo veel mogelijk te blijven brengen.
We hopen op uw begrip.
Gerda ten Berge.

Geen Poëzie van de ouderdom
De bijeenkomst ‘Poëzie van de ouderdom’ gaat komende donderdag niet door.

Hulp voor de mensen op Sulawesi
Sulawesi is ernstig getroffen door een aardbeving en een tsunami nu twee weken geleden. De schade is enorm, veel huizen en andere gebouwen zijn verwoest. Er zijn vele doden te betreuren en voor de mensen die er zijn komt de hulp heel langzaam op gang. Ontmoedigende beelden.
In Nederland zijn diverse hulporganisaties bezig om geld in te zamelen. Kerk in Actie doet ook mee en coördineert deze hulpactie. Er wordt samengewerkt met organisaties ter plaatse. Voedsel, drinkwater en medicijnen zijn dringend nodig.
Wij, de diaconie, willen volgende zondag 14 oktober een extra collecte houden voor hulp aan de getroffen mensen. Samen het gevoel hebben een steentje te kunnen bijdragen!
De diaconie.

Herman Verbeek, Liedavond ‘Dat gij het zingt ……….’
Op zondagavond 14 oktober 2018 zal om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) een liedavond plaatsvinden in ‘De Ark’ Haydnlaan 46 in Groningen rond een nieuw boek met nagelaten werk van Herman Verbeek.
Een projectkoor o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide / pianist Peter Rippen verleent medewerking aan deze liedavond.
Herman Verbeek: Groninger, politicus, priester. Vernieuwer van liturgie, met name door zijn talloze ‘zangen’ met een heel eigen thematiek en taalgebruik. Ze gaan zelden over God, Bijbel of kerkleer, maar veeleer over de aarde, de stilte, de natuur, de mensen. Zangen voor een liturgie die probeert warmte te scheppen.
In het nieuwe boek ‘Dat gij het zingt...’ zijn – vijf jaar na zijn sterven – een aantal nagelaten teksten van Herman Verbeek verzameld. Niet alleen zangen, maar ook overwegingen en aantekeningen over het lezen van de Bijbel. In het boek wordt ook een inleiding gegeven over het liturgische werk van Herman Verbeek, de thema’s in zijn zangen, het taalgebruik en de muziek ervan. Een bijgesloten cd bevat een aantal van de besproken liederen.
De nagelaten zangen zijn in deze uitgave voorzien van muziek. Deels eerder geschreven, deels nieuw, maar nooit uitgegeven. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om te doen wat Herman Verbeek hartstochtelijk beoogde: dat gij het zingt.
Tijdens de liedavond zal het eerste exemplaar van het boek ‘Dat gij het zingt’ worden uitgereikt aan de voorzitter van het Verbeekfonds en zullen verschillende liederen met koor en aanwezigen worden gezongen. Michaël Steehouder zal nader ingaan op de inhoud van de liederen.
De avond wordt rond 21.00 uur besloten met een korte vesper o.l.v. Chris Fictoor met medewerking van ds. Peter Buikema.
De toegang is gratis (collecte bij de uitgang). Van harte welkom!

Maaltijdgroep
Woensdag 17 oktober a.s. is er weer gelegenheid om met elkaar te eten. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is er tijd voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Om zes uur luidt de bel en nemen we plaats aan een feestelijk gedekte tafel.
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst.
Namens de kookgroep,
Didy Smit, tel. 5263976

Gemeenteavond
In onze wijk waren we gewoon om eens per twee jaar een vrijwilligersavond te houden. Niet een avond waarop van alles moest, maar een voor de gezelligheid en om in een ontspannen sfeer met elkaar te eten, te zingen en iets anders recreatiefs te doen. De laatste keer was het ook samen met de Immanuelkerk.
Omdat we nu in ons laatste jaar als zelfstandige wijkgemeente verkeren willen we zo’n avond nogmaals houden, maar niet alleen voor de vrijwilligers, maar voor alle gemeenteleden van onze wijk. Eventuele partners zijn ook welkom. De datum is vrijdagavond 9 november. Noteer die alvast! Later volgt een lijst waarop u zich kunt opgeven.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei