De zondagsbrief van zondag 23 september 2018

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Jan Bolt uit Drachten voor in een dienst van Schrift en Tafel. Medewerking wordt verleend door het Arkkoor. We zijn blij dat ds. Bolt op korte termijn bereid is gevonden om in te vallen voor ds. Buikema.
Op 30 september is de voorganger ds. Geert Hovingh uit Zuidlaren.

Sam’s kledingactie
Dit najaar vindt de inzameling van gebruikte kleding, huishoudtextiel en schoenen plaats op zaterdag 6 oktober a.s.
U kunt dan uw zakken inleveren van

09.00 tot 11.00 uur bij De Ark aan de Haydnlaan en van
09.00 tot 12.00 uur bij de San Salvator Mariakerk aan de Hora Siccamasingel.

De zakken dienen goed gesloten en de schoenen per paar samengebonden aangeleverd te worden.
De opbrengst van de kleding komt ten goede aan het onderwijs in de crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek. Een straatarm land geteisterd door burgeroorlogen. Veel gevluchte inwoners, structureel te weinig voedsel, onvoldoende schoon drinkwater en gezondheidszorg en tekortschietend onderwijs.
Het doel van de actie is om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw en herinrichting van 18 basisscholen voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zijn goede scholen en schoolmaterialen nodig.
Verder wordt hulp geboden aan de dorpen waar de scholen staan en wordt het onderwijspersoneel ondersteund.
Uw gift in de vorm van kleding, huishoudtextiel en schoeisel doneren helpt hen. Alvast onze hartelijk dank namens Sam’s Kledingactie.
Ik ben u daarvoor zeer dankbaar.
Met vriendelijke groet,
Joke Renkema - Nonkes telefoon 050.5252788, mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VDA
De VDA bijeenkomst zal zijn op dinsdag 9 oktober om half drie in De Ark. Spreker die middag is de heer De Geus. Hij vertelt ons over de geschiedenis van de plaggenhutten. Welkom allen.
In onze bijeenkomst van september hebben we besloten om een wijziging te brengen in de verjaardagbezoekjes. Onze mobiliteit gaat achteruit en daarom willen we gemeenteleden die tachtig jaar worden in het vervolg feliciteren met een kaart. Zo proberen we de bezoeken die we al hebben zo veel mogelijk te blijven brengen.
We hopen op uw begrip.
Gerda ten Berge.

Kerkendag Ring Groningen
De classis Groningen is veranderd in Ring Groningen. Dit is voor veel gemeenteleden geruisloos verlopen. Om meer contacten te krijgen met en tussen de gemeenten van de Ring is in de eerste vergadering van de Ring voorgesteld om elk jaar iets te organiseren in één van de bijbehorende gemeenten.
Zuidbroek wil hiermee starten.
In oktober houdt zij een Kerkendag. Om elkaar te ontmoeten, om elkaar beter te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen. De dag is bestemd voor alle gemeenteleden en iedereen is van harte welkom.
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 20 oktober.
Plaats: Petruskerk Zuidbroek en verenigingsgebouw De Kerkhörn. Kerkstraat 85/89.
10.30 uur: Ontvangst in de Kerkhörn met koffie en koek.
11.00 uur-12.30 uur: Informatie/rondleiding van en in de Petruskerk, orgelmuziek van het Schnitger-Freitag orgel en zingen van enkele bekende en onbekende liederen uit het nieuwe liedboek. Waarschijnlijk medewerking van de Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries. Tevens gelegenheid om de grafmonumenten te bezichtigen rond de Petruskerk. Deze worden sinds 5 jaar gerenoveerd door een groep vrijwilligers.
13.00 uur: Lunch in de Kerkhörn
14.00 uur: Tafelgesprekken onder leiding van ds. Frederique Karelse.
Wat kunnen we als gemeenten voor elkaar zijn/betekenen?
Hoe kunnen we elkaar mogelijk aanvullen?
Welke rol zou u daarin willen/kunnen spelen?
16.00 uur: Sluiting. Korte viering.
Kosten € 10 per persoon. Graag voor 10 oktober opgeven bij de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dineke van der Poel en Ria Sonneveld.

Bloemengroet
2/9       De heer en mevr. Huiser. Domela Nieuwenhuislaan.
9/9       De heer Buikema. De Brink.
            Mevr. Hazenberg. Hora Siccamasingel.
16/9     Mevr. Wienke. Maartenshof.

Ziekmelding ds. Buikema
Ds. Peter Buikema heeft zich op 10 september ziek gemeld. Op dit moment is nog niet precies te zeggen wanneer hij weer aan het werk kan. Ondertussen neemt Frieda Jager het pastoraat/bezoekwerk voor hem waar. Mededelingen en andere bijdragen van De Ark voor Kerk in Stad kunnen ingeleverd worden bij Bert Schmaal: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Pastoraat
Beste mensen. Als pastoraal werker wil ik graag mijn hart bij u luchten. Dit is even nodig en heeft alles met mijn beroep/werk te maken.
Het leven van de mens wordt ook wel eens met “de weg” aangeduid. De weg die we gaan in ons leven is een soort pelgrimstocht. Tijdens die tocht in je leven kan je van alles overkomen. Allerlei obstakels kunnen je leven bemoeilijken. Ziekte, scheiding, verlies van een geliefde, psychische problemen enzovoort. Deze problemen kunnen zich vastzetten in je lijf en die kunnen je verdrietig of angstig maken.
Als pastoraal werker of predikant kun je hierop inspringen. Hij of zij kan luisteren naar de mensen die zich willen uitspreken over verdriet of angst maar ook over levensvragen. Zoals: waar draait het in mijn leven eigenlijk om, heb ik het wel goed gedaan in mijn leven, hoe ga ik met mijn ziekte om.
Wat ook bij het werk van de pastoraal werker of predikant hoort is het bezoeken van zieken uit de kerkelijke gemeente. Als iemand ziek wordt en naar het ziekenhuis moet denkt hij of zij er vaak niet aan om de pastoraal werker of de predikant te bellen. Op dat moment heb je wel iets anders aan je hoofd. Ook partners of andere familieleden denken hier vaak niet aan. Dat is heel jammer. Maar gelukkig zijn er wel vaak vrienden of kennissen die op de hoogte zijn van het feit dat iemand ziek is.
Toch gebeurt het af en toe dat iemand in de gemeente ziek wordt, een operatie moet ondergaan, een sterfgeval binnen de familie heeft of dat er iets anders aan de hand is en hier graag over wil praten met de predikant of de kerkelijk werker. Het is dan heel jammer dat dit niet aan ons wordt doorgegeven. Een kwestie van één telefoontje. Niets is verplicht. Dus als u uw probleem voor uzelf wilt houden is dat ook prima.
Natuurlijk is het ook prima als u ons belt om iets moois te vertellen. Bijvoorbeeld dat er een achterkleinkind is geboren of dat u een goede uitslag van het ziekenhuis hebt gekregen.
Schroom niet ons te bellen. Ik vraag dit ook namens ds. Peter Buikema. Zo kunnen we werkelijk aandacht schenken aan diegenen die het nodig hebben.
Hartelijke groet,
Frieda Jager, kerkelijk werker

Uit de wijkkerkenraad van De Ark
De wijkraadsvergaderingen zijn maar zelden vervelend. Er komt een breed scala aan onderwerpen voorbij.
Om met het laatste punt, de rondvraag, uit de laatste vergadering op 6 september te beginnen: het kruis in de kerkzaal hangt er nog steeds, maar is het iemand opgevallen dat er toch wat veranderd is?
Op 6 juni heeft Sietse de Vries, organist van de Martinikerk en de Immanuelkerk, ons verteld over de keuze voor het Bishopsorgel als vervanger van het huidige orgel in de Immanuelkerk. Het nieuwe orgel kan de gemeentezang veel beter ondersteunen. Wel zal er ook wat gedaan moeten worden aan de matige akoestiek van de Immanuelkerk.
Ook in juni hebben we besloten dat het beter is om de fusiedatum te verschuiven van 1 september 2018 naar 1 januari 2019. Er moet nog te veel afgesproken en geregeld worden. Omdat de beide wijkfondsen stichtingen zijn moeten de besturen met de nieuwe statuten langs de notaris. Er wordt door een kleine commissie gewerkt aan een fusiedocument, waar de beide wijkgemeenten over gehoord moeten worden, de wijkkerkenraden moet het goedkeuren en tenslotte moet ook de Algemene Kerkenraad zijn zegen er aan geven. Vanaf 1 januari 2019 is er één wijkkerkenraad, maar tot 1 september 2019 werken we nog wel met 2 secties, een voor De Ark als het gaat om specifieke Arkzaken en idem voor de Immanuelkerk. We doen wel al zoveel mogelijk gezamenlijk.
Een heel ander geval is de nieuwe privacywetgeving. In Wegwijs, de Zondagsbrief, de website, …. staan gemeenteleden met naam, adres en telefoonnummer vermeld en soms ook op foto’s. Daar moeten ze toestemming voor geven. De scriba heeft opdracht gekregen om met een toestemmingsformulier een veertigtal gemeenteleden langs te gaan om een handtekening. Ook moet er een reglement komen, maar daar zijn gelukkig al voorbeelden van.
Op 6 september hebben we afscheid genomen van Harro Meijer. We hebben Harro overigens al een half jaar gemist, omdat hij als gast aan een universiteit in Wenen heeft verbleven. Peter dankt Harro voor zijn inzet op allerlei manieren in de wijkraad en andere gremia van en namens De Ark. In zijn antwoord zegt Harro dat hij behalve de redenen die met de fusie te maken hebben (10 jaar te laat, te weinig met volle overtuiging van de gemeente) ook afscheid neemt omdat hij al meer dan de kerkordelijk vastgestelde termijnen er op heeft zitten.

Beste mensen,
De startzondag hebben we weer gehad, de vakanties achter de rug, het normale ritme zit er weer in.
Dus wil ik u wederom attenderen op de voedselbankkraam in de kerk. Iedere zondag kunt u houdbare producten in de kistjes plaatsen en aan het eind van de maand breng ik het naar de voedselbank - dus verse producten graag de laatste zondag van de maand.
Ook allen die regelmatig storten op rekening van de diaconie met aantekening voor de voedselbank hartelijk dank. De afgelopen periode kon ik weer voor € 410,00 inkopen en afleveren.
Ook de deurcollecte van de afgelopen periode heeft het mooie bedrag van € 830.00 opgeleverd. De diaconie gaat dit aanvullen met een bijdrage van het geld wat door u gestort wordt. Dit naar aanleiding van de brief die u gekregen hebt samen met de Ark/Immanuel krant.
De komende periode is de deurcollecte bestemd voor de kledingbank Maxima. Er is in de gemeente Groningen nog steeds veel armoede. Ongeveer 750 gezinnen maken wekelijks gebruik van de Voedselbank. Twee keer per jaar mogen ze naar de kledingbank om passende kleding uit te zoeken. Ook veel kinderen maken daar gebruik van. Vooral naar ondergoed is veel vraag, begrijpelijk, want gedragen ondergoed geeft men niet aan een ander. De bedoeling is dat we u in de toekomst vragen om pakketjes met ondergoed klaar te maken of goede gewassen kleding in te leveren die we dan naar de winkel brengen.
Ook doen wij net als vorig jaar met de Immanuelkerk mee aan de kerstpakkettenactie voor gezinnen of alleenstaanden die aandacht behoeven en een pakketje van de kerk op prijs stellen.
Kent u iemand in onze wijk of in de stad van wie u vindt dat die er voor in aanmerking komt, bel of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel.: 050-5263976.
Namens de diaconie, Hedde Smit

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei