De zondagsbrief van zondag 29 april 2018

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Rob Fortuin voor.
Zondag 6 mei gaat ds. Peter Buikema voor om 10.00 uur in een dienst van Schrift en Tafel.
Zondag 13 mei gaat ds. Harm van Houte voor om 10.00 uur.

Diaconale collecte Noodhulp
Vandaag is de vrije diaconale collecte bestemd voor Noodhulp. Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het primaire doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.
Namens de diaconie: Henk Vos

Bloemengroet
8/4      Mevr. Dijkstra, Troelstralaan 95. Zij is verhuisd naar De Brink 346.
8/4      Heer J. van der Laan, Chopinlaan 104. Thuis uit het ziekenhuis.
15/4    Heer en Mevr. Van der Zee, Hora Siccamasingel 62A. Mevr. Van der Zee was in het ziekenhuis.
15/4    Mevr. Grasdijk, De Brink 414.
22/4    Mevr. Roelfsema, Vondelflat 210.
22/4    Heer en Mevr. Koers, De Brink 516.

Diensten in De Ark na september 2019?
Vanwege de afname van het aantal kerkgangers in De Ark is besloten samen te gaan met de Immanuelkerk en vanaf september 2019 de diensten gezamenlijk te houden. Veel gemeenteleden onderschrijven de noodzaak van dit besluit, maar betreuren het ook dat er dan helemaal geen diensten meer in De Ark zullen zijn. Er is daarom voorgesteld toch eens in de maand een dienst in onze kerk te blijven houden. Tot nu toe was de kerkenraad hier niet voor, vanuit het idee dat het beter zou zijn een duidelijke overstap te maken naar de nieuwe situatie en in de hoop dat velen de ingeslagen koers uiteindelijk zouden aanvaarden. Dat laatste lijkt in mindere mate het geval dan verwacht, bij een groep gemeenteleden blijft de wens bestaan ook in ons gebouw diensten te houden. Daarom heeft de kerkenraad besloten toch de mogelijkheid te onderzoeken om ook na september 2019 maandelijks een dienst in De Ark te houden.
Een overweging daarbij is ook dat het netwerk van onderlinge relaties tussen de gemeenteleden voor een belangrijk deel in stand wordt gehouden door de contacten bij de koffie na de dienst. Wanneer een groep gemeenteleden daaraan niet meer deel zou nemen, omdat zij de overstap naar de Immanuelkerk niet kunnen of willen maken, zou het gemeenteleven daardoor geschaad worden. Dat zou de onderlinge betrokkenheid kunnen verminderen en ook het werk van hen die betrokken zijn bij het pastoraat bemoeilijken omdat zij minder goed geïnformeerd zouden worden over het wel en wee van de gemeenteleden.
We realiseren ons ook dat het voor een aantal gemeenteleden lastig zal zijn de diensten in de Immanuelkerk bij te wonen doordat het gebouw voor hen duidelijk verder weg is dan onze eigen kerk.
Een andere overweging is dat er zo een goede mogelijkheid is tot het continueren van het Arkkoor. Voor velen is dat een mooi onderdeel van het gemeentelijk leven en de repetities van het koor dragen ook bij aan het bovengenoemde netwerk van relaties.
Dit overwegende onderzoekt de kerkenraad de mogelijkheid van een maandelijkse dienst in De Ark. We stellen ons daarbij voor dat er in de regel dan ook een dienst in de Immanuelkerk zal zijn. Maar het is ook denkbaar dat sommige van deze diensten in De Ark dan de enige zijn op die ochtend of dat ze samenvallen met een ‘viering op weg’ in de Immanuelkerk.
Het zou kunnen bijdragen aan de uitvoerbaarheid van dit plan wanneer een deel van deze maandelijkse diensten de vorm krijgt van een ochtendgebed. Voor een dergelijke dienst is geen ouderling of diaken nodig en ook geen predikant. Frieda Jager zou ook in dergelijke diensten voor kunnen gaan.
Een voorwaarde is natuurlijk dat het kerkgebouw beschikbaar blijft. We hebben dat niet helemaal in de hand, omdat de kerk niet het eigendom is van de wijkgemeente maar van de Protestantse Gemeente in Groningen. Maar de kans is groot dat De Ark nog langere tijd gebruikt kan worden. De verhuur aan koren en mogelijk ook aan een school levert voldoende op om dat financieel mogelijk te maken.
Een andere belangrijke voorwaarde is de betrokkenheid van gemeenteleden. Er zijn immers zondagskosters nodig, er moeten afspraken worden gemaakt met voorgangers, diensten worden voorbereid, liturgieboekjes gemaakt. Minder mobiele kerkgangers moeten worden opgehaald en thuisgebracht. De stoelen moeten worden klaargezet omdat er door de week andere activiteiten zijn. Eén van degenen die betrokken is bij deze diensten moet lid zijn van de kerkenraad om de contacten te onderhouden. Als de gemeente graag diensten wil blijven houden in De Ark dan moet de gemeente ook bereid zijn het werk dat daarvoor nodig is uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de mogelijkheid tot het houden van deze diensten is dan ook de vraag wie bereid zijn deze taken op zich te nemen.
Op zondag 6 mei wil de kerkenraad hierover een gemeentevergadering houden na de dienst om dan in de volgende kerkenraadsvergadering een besluit te nemen.
Namens de kerkenraad, ds. Peter Buikema

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei