De zondagsbrief van zondag 22 april 2018

Bij de diensten
Vandaag is er een orgeldienst in De Ark. Een orgeldienst is een gewone kerkdienst met extra aandacht voor de orgelmuziek. Vanwege zondag Jubilate - ‘Juicht!’ - klinken er o.a. bewerkingen over psalm 66 van Cor Kee (1900-1997) en over ‘Zing jubilate’ van Aart de Kort (geb. 1962). Voorganger in de dienst is ds. Peter Buikema. Organist is Jan-Arjen Mondria.
Zondag 29 april gaat ds. Rob Fortuin voor om 10.00 uur.

Diaconale collecte Noodhulp
Zondag 29 april is de vrije diaconale collecte bestemd voor Noodhulp. Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het primaire doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.
Namens de diaconie: Henk Vos

In memoriam Ria Dekker
Zondag 8 april is overleden: Johanna Maria Dekker - Kooij op de leeftijd van 80 jaar. Ria Dekker woonde de laatste tijd in De Brink, daarvoor lange tijd aan het Groenendaal. Zij was gehuwd met Dirk-Jan Dekker, die al in 1973 overleed ten gevolge van een verkeersongeluk. Zij kregen samen vier dochters. Eén van hen, Mirjam, overleed in 2001. Ria is lang lid van de gemeente geweest en als diaken ook lid van de kerkenraad. De laatste jaren leed zij ernstig onder de gevolgen van Parkinson. De begrafenis heeft vrijdag 13 april plaats gevonden op Selwerderhof na een dienst in De Ark. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.

In memoriam Johanna Cornelia Kunst
Op 12 april 2018 overleed Johanna Cornelia Kunst.
Na een hersenbloeding was zij opgenomen in het Martiniziekenhuis alwaar zij overleed.
Mw. Kunst was bijna 92 jaar en woonde in de Groenesteinflat. Door haar hoge leeftijd was ze niet meer zo mobiel en leidde een teruggetrokken leven, waar ze tevreden mee was.
Vroeger werkte ze als gemeenteambtenaar en had een leidinggevende functie wat toen best wel bijzonder was voor een vrouw. Toch ging haar hart meer uit naar de zorg voor zus Janny. Janny was gehandicapt en woonde in Woelwijk in Hoogezand. Hier kon mw. Kunst haar ei kwijt. Ze hielp waar het kon en voelde zich daar enorm thuis.
Mw. Kunst was alleenstaand en had geen kinderen. Twee nichten hebben de zorg voor de begrafenis op zich genomen. Een korte maar betekenisvolle herdenkingsbijeenkomst vond plaats in het uitvaartcentrum Kyllot te Smilde. Johanna Cornelia Kunst werd naast haar zus Janny begraven. Dat God troost, allen die verdrietig achterblijven.
Frieda Jager

Diensten in De Ark na september 2019?
Vanwege de afname van het aantal kerkgangers in De Ark is besloten samen te gaan met de Immanuelkerk en vanaf september 2019 de diensten gezamenlijk te houden. Veel gemeenteleden onderschrijven de noodzaak van dit besluit, maar betreuren het ook dat er dan helemaal geen diensten meer in De Ark zullen zijn. Er is daarom voorgesteld toch eens in de maand een dienst in onze kerk te blijven houden. Tot nu toe was de kerkenraad hier niet voor, vanuit het idee dat het beter zou zijn een duidelijke overstap te maken naar de nieuwe situatie en in de hoop dat velen de ingeslagen koers uiteindelijk zouden aanvaarden. Dat laatste lijkt in mindere mate het geval dan verwacht, bij een groep gemeenteleden blijft de wens bestaan ook in ons gebouw diensten te houden. Daarom heeft de kerkenraad besloten toch de mogelijkheid te onderzoeken om ook na september 2019 maandelijks een dienst in De Ark te houden.
Een overweging daarbij is ook dat het netwerk van onderlinge relaties tussen de gemeenteleden voor een belangrijk deel in stand wordt gehouden door de contacten bij de koffie na de dienst. Wanneer een groep gemeenteleden daaraan niet meer deel zou nemen, omdat zij de overstap naar de Immanuelkerk niet kunnen of willen maken, zou het gemeenteleven daardoor geschaad worden. Dat zou de onderlinge betrokkenheid kunnen verminderen en ook het werk van hen die betrokken zijn bij het pastoraat bemoeilijken omdat zij minder goed geïnformeerd zouden worden over het wel en wee van de gemeenteleden.
We realiseren ons ook dat het voor een aantal gemeenteleden lastig zal zijn de diensten in de Immanuelkerk bij te wonen doordat het gebouw voor hen duidelijk verder weg is dan onze eigen kerk.
Een andere overweging is dat er zo een goede mogelijkheid is tot het continueren van het Arkkoor. Voor velen is dat een mooi onderdeel van het gemeentelijk leven en de repetities van het koor dragen ook bij aan het bovengenoemde netwerk van relaties.
Dit overwegende onderzoekt de kerkenraad de mogelijkheid van een maandelijkse dienst in De Ark. We stellen ons daarbij voor dat er in de regel dan ook een dienst in de Immanuelkerk zal zijn. Maar het is ook denkbaar dat sommige van deze diensten in De Ark dan de enige zijn op die ochtend of dat ze samenvallen met een ‘viering op weg’ in de Immanuelkerk.
Het zou kunnen bijdragen aan de uitvoerbaarheid van dit plan wanneer een deel van deze maandelijkse diensten de vorm krijgt van een ochtendgebed. Voor een dergelijke dienst is geen ouderling of diaken nodig en ook geen predikant. Frieda Jager zou ook in dergelijke diensten voor kunnen gaan.
Een voorwaarde is natuurlijk dat het kerkgebouw beschikbaar blijft. We hebben dat niet helemaal in de hand, omdat de kerk niet het eigendom is van de wijkgemeente maar van de Protestantse Gemeente in Groningen. Maar de kans is groot dat De Ark nog langere tijd gebruikt kan worden. De verhuur aan koren en mogelijk ook aan een school levert voldoende op om dat financieel mogelijk te maken.
Een andere belangrijke voorwaarde is de betrokkenheid van gemeenteleden. Er zijn immers zondagskosters nodig, er moeten afspraken worden gemaakt met voorgangers, diensten worden voorbereid, liturgieboekjes gemaakt. Minder mobiele kerkgangers moeten worden opgehaald en thuisgebracht. De stoelen moeten worden klaargezet omdat er door de week andere activiteiten zijn. Eén van degenen die betrokken is bij deze diensten moet lid zijn van de kerkenraad om de contacten te onderhouden. Als de gemeente graag diensten wil blijven houden in De Ark dan moet de gemeente ook bereid zijn het werk dat daarvoor nodig is uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de mogelijkheid tot het houden van deze diensten is dan ook de vraag wie bereid zijn deze taken op zich te nemen.
Op zondag 6 mei wil de kerkenraad hierover een gemeentevergadering houden na de dienst om dan in de volgende kerkenraadsvergadering een besluit te nemen.
Namens de kerkenraad, ds. Peter Buikema

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei