De zondagsbrief van zondag 5 november 2017

Bij de diensten
Vandaag is er de gedachtenisdienst. Wij gedenken dan hen die in het voorbije jaar wegvielen uit onze geloofsgemeenschap, maar kunnen ook denken aan andere geliefden die wij in een ver of dichtbij verleden uit handen moesten geven. Bij het binnenkomen van de kerk kon u een lijst zien van de gemeenteleden van wie we weten dat ze zijn overleden sinds de vorige gedachtenisdienst. Hun namen worden genoemd. Alle aanwezigen krijgen een briefje waarop ze namen kunnen noteren waarvan ze graag willen dat die ook worden genoemd. Het kan zijn dat door een fout iemand ontbreekt op onze lijst, die er wel op zou moeten staan. Het kan ook zijn dat u een gemeentelid wilt toevoegen dat al eerder is overleden, of iemand uit uw eigen kring die u op deze wijze wilt gedenken. De briefjes worden opgehaald en ook deze namen worden genoemd.
De gedachtenis vindt plaats in het derde gedeelte van de dienst, na de voorbereiding en de dienst van de Schriften. De namen van de gestorvenen worden door de voorganger genoemd. Als alle namen zijn genoemd, krijgt ieder de gelegenheid om naar voren te komen en ter gedachtenis van een geliefde een kaars aan te steken. U kunt dan dus ook in stilte mensen gedenken die niet hardop genoemd zijn.
Zondag 12 november is er om 10.00 uur dienst in De Ark, ds. Peter Buikema gaat voor.

Hebt u nog een jas over?
Op zaterdag 11 november is er om 17.00 u een bijzondere vesper (avondgebed) in het hoogkoor van de Martinikerk. Vader Onufry van de Russisch Orthodoxe Kerk en ds. Pieter Versloot van de Martinikerk geven leiding aan een liturgie waarin oost en west elkaar ontmoeten.
Het thema is: Sint Martinus’ Jas. Het Martinikerkkoor onder leiding van Marijke van Zanten-Broers verleent zijn medewerking. Eeuwe Zijlstra bespeelt het prachtige koororgel.
Tegen het einde van de vesper (rond 17.45 u) arriveert een stoet van zo’n 80 kinderen inclusief begeleiders en vluchtelingen uit verschillende AZC’s met lampionnen bij de Martini. Het New Life Choir (opgericht door Syrische vluchtelingen) komt met hen mee.
De kinderen en vesperbezoekers deponeren gezamenlijk jassen die zij over hebben op een speciale plek in de Martini. Deze jassen worden voor de winter geschonken aan de Open Hof Groningen en de stichting Dorcas. Daarna wordt een Martinuslied gezongen, waarna er voor iedereen soep wordt opgediend. In de kerk zullen gedichten hangen, die de kinderen hebben gemaakt over vluchteling zijn.
U bent van harte welkom en neemt u vooral een extra jas mee....!
(In deze activiteit werken de Raad voor Kerken Groningen, beeldend muziektheater Het Houten Huis, Vereniging Vrienden Martinikerk en de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen)

Zangmiddag Psalmen-vrij Huub Oosterhuis
In het kader van ‘Kunst in De Ark’ zal er op zondagmiddag 12 november van 15.30 uur tot 17.00 uur een zangmiddag worden gehouden in De Ark, Haydnlaan 46 in Groningen. Samen met alle aanwezigen wordt kennis genomen van een aantal Psalmbewerkingen uit de bundel Psalmen - vrij van Huub Oosterhuis, die door Antoine Oomen op muziek zijn gezet.
Een projectkoor o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide zal deze zang ondersteunen. De piano wordt bespeeld door Peter Rippen. Organist is Chris van Bruggen.
Ds. Peter Buikema zal bij de Psalmen enkele kanttekeningen plaatsen waarbij gekeken wordt naar de bijbelvertaling en naar de Geneefse Psalmen zoals ze in het Nieuwe Liedboek voorkomen. Enkele Geneefse Psalmen zullen we ook zingen.
Op dit moment zijn in studie genomen de Psalmen 85, 92, 93, 97, 100, 108, 122 en 131.
Verrassend is dat de Psalmen op de muziek van Antoine Oomen op een heel andere manier bij je binnen komen dan de Geneefse Psalmen. Dat te verkennen en ondergaan is eigenlijk het doel van deze middag.
Zoals altijd is iedereen van harte welkom en de toegang vrij. Er is een collecte voor de onkosten bij de uitgang.

VDA
Onze VDA bijeenkomst is op dinsdag 14 nov. om half drie in De Ark. Deze middag gaan we de kerstattenties verzorgen. Een drukke middag dus kom allen!
Gerda ten Berge.

Bloemen
22-10   Mevr. Albeda, Vondellaan 77/914.
            Mevr. Reker, De Brink 119.
29-10   Mevr. Rietsema, De Brink 410.
            Bewoners van woning 3 in De Brink.

In Memoriam
Op 19 oktober jongstleden overleed Arend Jan Hendrik Jan Hobbelt op de leeftijd van 101 jaar. Kleurrijke vader, grootvader en overgrootvader. Een bijzondere man was hij. Ondanks slecht horen en zien was hij goed bij de tijd. Je kon met hem mooie gesprekken voeren over God, de hemel en zijn geloof. Dit waren onderwerpen waar Jan Hobbelt graag over nadacht en over sprak. Over zijn zoektocht, het hoe en wat van het geloof en zijn vertrouwen in God. God is liefde stond boven de rouwkaart. Daar geloofde hij in. Op donderdag 26 oktober namen we afscheid van Jan Hobbelt tijdens een afscheidsdienst in De Ark. Fijn dat de achterkleinkinderen betrokken waren bij deze dienst. Ze mochten allemaal een kaarsje aansteken om zo het licht van God in de wereld te laten zien. Na de dienst en de condoleance in De Brink, hebben we Jan Hobbelt naar zijn vrouw Lien gebracht op begraafplaats Selwerderhof. Dat God, de familie en allen die hem liefhadden mag steunen en er mag zijn in hun verdriet en gemis.
Frieda Jager

Verslag van het gemeenteberaad van zondag 29 oktober
Aanleiding voor het gemeenteberaad is het verzoekschrift, ondertekend door een kleine 40 gemeenteleden, om de mogelijkheden te onderzoeken om na de zomer van 2019 nog met enige regelmaat op zondag diensten te houden in De Ark. Naar de mening van de ondertekenaars kunnen vraagtekens gezet worden bij het besluit om De Ark over twee jaar op zondag niet meer te gebruiken. Is er wel voldoende rekening gehouden met de oudere gemeenteleden? Is er wel gekeken naar andere gemeenten met meer kerkgebouwen? Er is toch geen financiële noodzaak? Er worden drie alternatieven genoemd: om en om kerken in De Ark en de Immanuelkerk, eens per maand in De Ark een viering en als derde Vieringen op Weg in De Ark.
De wijkraad heeft op 9 oktober de petitie besproken en besloten dat hij vasthoudt aan de ingeslagen koers. Hij heeft alle begrip voor de gevoelens van de oudere gemeenteleden en neemt een petitie die door zovelen is ondertekend serieus. Maar het belangrijkste bezwaar, het gebrek aan menskracht om diensten te organiseren, blijft overeind. Er moet gezorgd worden voor predikanten, organisten, ambtsdragers, kosters, verwarming en verlichting, koffie en thee na afloop, de kerkzaal moet klaargezet worden. Met vrijwilligers kom je een heel eind, maar er is ook coördinatie nodig. Achter de schermen gebeurt er veel en die menskracht raakt uitgeput. De meeste wijkraadsleden zijn bovendien al over hun zittingstermijn heen. Een ander argument is dat niemand weet of De Ark over twee jaar nog beschikbaar is.
Op deze inleiding volgen allerlei reacties. Zonder namen te noemen een aantal:
- Kan de wijkraad dit zomaar besluiten? Het antwoord is ja. In het nabije verleden is er al enkele keren een (voorgeschreven) gemeenteraadpleging geweest.
- De Immanuelkerk is voor de kerkgangers van Helpman-Oost een stuk lastiger te bereiken. Antwoord: dat valt wel mee, er kan vervoer geregeld worden. Hetzelfde argument geldt ook voor de afstand van bijvoorbeeld Corpus den Hoorn naar De Ark. De mentale afstand is misschien groter dan de fysieke.
- De Ark is heel geschikt voor Vieringen op Weg (VoW), met veel inbreng van muziek. Het antwoord is dat iedereen de kwaliteiten van De Ark kent, maar dat destijds besloten is om de gewone diensten en die van VoW achter elkaar te houden op de zondag, zodat de deelnemers aan beide diensten elkaar nog kunnen ontmoeten bij de koffie. VoW blijft zo een integraal deel van het gemeenteleven. Overplaatsing naar De Ark maakt van VoW een apart clubje.
- Vanaf september 2018 zijn de wijkraden van Immanuelkerk en De Ark gefuseerd. Kan er dan geen nieuw besluit genomen worden? Antwoord: dat zou kunnen, maar ligt niet voor de hand.
- Valt het niet wat mee, met wat er geregeld moet worden voor een dienst? Antwoord: nee, het valt niet mee. Zolang alles volgens het boekje gaat is het nòg een klus, maar als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, loopt de gevraagde inzet uit de klauwen. Dat is niet vol te houden.
- Tot slot wordt er nog een pluim uitgedeeld aan de wijkraadsleden en vrijwilligers voor hun inspanningen.
En laten we onze energie vooral steken in het proces van integreren, proberen mee te nemen naar de nieuwe gemeente wat voor ons waardevol is.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei