De zondagsbrief van zondag 29 oktober 2017

Bij de diensten
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel met als motto een fragment uit het hervormingslied: ‘hervorm herschep ook ons’. Na de dienst is er een gemeenteberaad, zie hieronder. Voorganger is ds. Peter Buikema.
Zondag 5 november is de gedachtenisdienst om 10 uur. Wij gedenken dan hen die in het voorbije jaar wegvielen uit onze geloofsgemeenschap, maar kunnen ook denken aan andere geliefden die wij in een ver of dichtbij verleden uit handen moesten geven. Bij het binnenkomen van de kerk kunt u een lijst zien van de gemeenteleden van wie we weten dat ze zijn overleden sinds de vorige gedachtenisdienst. Hun namen zullen worden genoemd. Alle aanwezigen krijgen een briefje waarop ze namen kunnen noteren waarvan ze graag willen dat die ook worden genoemd. Het kan zijn dat door een fout iemand ontbreekt op onze lijst, die er wel op zou moeten staan. Het kan ook zijn dat u een gemeentelid wilt toevoegen dat al eerder is overleden, of iemand uit uw eigen kring die u op deze wijze wilt gedenken. De briefjes worden opgehaald en ook deze namen worden genoemd.
De gedachtenis vindt plaats in het derde gedeelte van de dienst, na de voorbereiding en de dienst van de Schriften. De namen van de gestorvenen worden door de voorganger genoemd. Als alle namen zijn genoemd, krijgt ieder de gelegenheid om naar voren te komen en ter gedachtenis van een geliefde een kaars aan te steken. U kunt dan dus ook in stilte mensen gedenken die niet hardop genoemd zijn.

Gemeenteberaad
In de wijkkerkenraadsvergadering van 9 oktober is uitgebreid aandacht geschonken aan een ingekomen stuk. Het betrof een verzoek, ondertekend door 37 gemeenteleden. Zij willen graag dat op de een of andere manier met enige regelmaat De Ark vanaf september 2019 nog gebruikt wordt voor zondagse diensten. De wijkkerkenraad wordt gevraagd om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.
De wijkkerkenraad wil graag de uitkomst van de bespreking delen met de gemeente. Dat gaat gebeuren na deze dienst.

Zangmiddag Psalmen-vrij Huub Oosterhuis
In het kader van ‘Kunst in De Ark’ zal er op zondagmiddag 12 november van 15.30 uur tot 17.00 uur een zangmiddag worden gehouden in De Ark, Haydnlaan 46 in Groningen. Samen met alle aanwezigen wordt kennis genomen van een aantal Psalmbewerkingen uit de bundel Psalmen - vrij van Huub Oosterhuis, die door Antoine Oomen op muziek zijn gezet.
Een projectkoor o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide zal deze zang ondersteunen. De piano wordt bespeeld door Peter Rippen. Organist is Chris van Bruggen.
Ds. Peter Buikema zal bij de Psalmen enkele kanttekeningen plaatsen waarbij gekeken wordt naar de bijbelvertaling en naar de Geneefse Psalmen zoals ze in het Nieuwe Liedboek voorkomen. Enkele Geneefse Psalmen zullen we ook zingen.
Op dit moment zijn in studie genomen de Psalmen 85, 92, 93, 97, 100, 108, 122 en 131.
Verrassend is dat de Psalmen op de muziek van Antoine Oomen op een heel andere manier bij je binnen komen dan de Geneefse Psalmen. Dat te verkennen en ondergaan is eigenlijk het doel van deze middag.
Zoals altijd is iedereen van harte welkom en de toegang vrij. Er is een collecte voor de onkosten bij de uitgang.

Impressie uit de wijkkerkenraad
Bijna een jaar geleden ben ik begonnen met u op de hoogte te houden van de besprekingen in de wijkkerkenraad van De Ark. Dat gebeurde min of meer regelmatig, maar ik werd er op geattendeerd dat het al weer een tijd geleden is dat er een impressie verschenen is. Overigens zijn de vergaderingen in principe openbaar, dus u bent welkom om alles uit de eerste hand te vernemen. Op 9 november om kwart voor 8 is de eerstvolgende gelegenheid.
De eerste vergadering na de zomerperiode was op 9 oktober jl. Memorabel is dat voor het eerst sinds lange tijd alle 12 leden aanwezig waren. Bovendien was er ook nog een toehoorder, de hond van Egbert, wiens inbreng zich gelukkig beperkte tot wat rondwandelen om de vergadertafel.
Er werd teruggeblikt op enkele recente gemeenschappelijke activiteiten met de Immanuelkerk, zoals de Startzondag en het Vrijwilligersfeest. Beide zijn goed verlopen en hebben positief bijgedragen aan de onderlinge kennismaking, al zijn er altijd wel verbeterpunten in de organisatie. Een leerpunt voor ons is dat de lijntjes in De Ark wat korter lijken te zijn dan in de Immanuelkerk.
We hebben kort gesproken (in het kerkjargon heet dat geconsidereerd) over de tweede serie voorstellen voor wijzigingen van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De eerste reeks ging over het vereenvoudigen van de classicale organisatie. Meest in het oog springend is het terugbrengen van het aantal classes van 75 naar 11. Hoewel in de aanloop naar de synodevergadering op 22 september er nogal wat gepruttel te horen was in het land, zijn de voorstellen daar toch ongewijzigd aangenomen. De tweede reeks voorstellen gaat over de samenstelling van allerlei plaatselijke colleges, zoals (wijk)kerkenraden, diaconieën en beheercolleges. In de kern gaat het erom dat de mogelijkheden verruimd worden om lid te worden van deze colleges. Overwegende dat we in een tijd leven waarin het al moeilijk genoeg is om vacatures vervuld te krijgen heeft de wijkraad met instemming gereageerd.
Waar we nu dringend mee aan de slag moeten is de samenstelling en werkwijze van de gemeenschappelijke kerkenraad van de gefuseerde wijkgemeenten per 1 september 2018. In juni is een eerste gedachtenspinsel voorgelegd aan de gezamenlijke vergadering van de twee wijkkerkenraden, maar dat leidde niet tot een heldere discussie. Ook de toekomstige situatie van ons wijkfonds en dat van de Immanuelkerk heeft onze aandacht. Voor 1 september volgend jaar moeten onze voorstellen in de Algemene Kerkenraad goedgekeurd zijn. In de praktijk zelfs ruim voor de zomer.
Bert Schmaal

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei