expositie (Z)onder dak in De Ark

Expositie (Z)onder dak

De Ark biedt van 14 mei tot 17 juni een tijdelijk onderdak voor 12 portretten van dak- en thuislozen. Beeldend kunstenaar Bruin van der Duim vertelt op 22 mei van 15.30-17.00 uur over de ontmoeting met de mannen van de portretten en hun achtergrondverhaal. Entree gratis.

Deurcollecte maart - augustus 2016

Bestemming deurcollecte in de periode maart t/m augustus 2016

Voor deze periode heeft de diaconie gekozen voor het doel: het opzetten van kinderbibliotheken in derdewereldlanden. Wia Huisman, werkzaam voor Biblionet Groningen (de netwerkorganisatie van de bibliotheken in de provincie Groningen), zet zich samen met andere vrijwilligers in voor dit doel. Ze doet dit voor de organisatie Biblionef, die wereldwijd kinderbibliotheken opzet.

In Okorase in Ghana is in 2011 een kinderbibliotheek opgezet. Deze bibliotheek speelt een enorm belangrijke rol in het dorp en is hoognodig aan uitbreiding toe. Zowel de ruimte als de collectie is ontoereikend voor het grote aantal kinderen dat er dagelijks komt lezen en spelen. Daarom is Wia een nieuw project begonnen. Samen met Biblionef wil ze in 2016 een aantal kinderbibliotheken opzetten, waaronder in Okorase. Het streven is om een bedrag van € 12.000,- bijeen te brengen voor grond, inrichting van bibliotheken en uitbreiding van collecties boeken.

Met de opbrengst van onze deurcollecte kunnen we daar een steentje aan bijdragen.

De diaconie.

orgeldienst 31 mei

 

Op zondag Trinitatis is er een orgeldienst in De Ark, dat wil zeggen een gewone dienst, met extra aandacht voor de orgelmuziek. Jan-Arjen Mondria speelt bewerkingen van Johann Sebastian Bach (1685-1750) over het Trinitatislied ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ en nog enige bijzondere liedbegeleidingen en orgelverzen. ds. Peter Buikema is de voorganger. 31 mei,10.00 uur. 

Gezamenlijke dienst

Zondag 18 september is er een gezamenlijke startzondag in de Immanuelkerk. De Ark is dan gesloten.

Gemeenteberaad

 31 mei 2015 over het concept beleidsplan
van de Protestantse Gemeente te Groningen

Aan de gemeenteleden van De Ark.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Groningen heeft een concept
beleidsplan op laten stellen. Dit concept beleidsplan wordt momenteel door de verschillende
geledingen van de Protestantse Gemeente te Groningen besproken en na de zomer
zal, aan de hand van het resultaat van die besprekingen, een definitief plan worden opgesteld.
De wijkkerkenraad van De Ark organiseert op zondag 31 mei na de dienst een gemeenteberaad
om hier met elkaar over te spreken. Het beleidsplan kunt u na de dienst
van vandaag en die van volgende week meenemen uit de kerk, u kunt het ook vinden op
de website van de Protestantse Gemeente te Groningen.

Om dat beraad voor te bereiden noemen we u een viertal punten die ons inziens verder
doordacht zouden moeten worden bij de vaststelling van het definitieve plan. We vragen
ons af of u het over deze punten met ons eens bent. Op het gemeenteberaad kunt u natuurlijk
ook allerlei andere zaken aangaande dit plan aan de orde stellen. Wat naar voren
wordt gebracht op het beraad zal uiteraard van invloed zijn op de definitieve reactie van
onze wijkkerkenraad op dit concept van de algemene kerkenraad.

Kerkgebouwen in Groningen
In het concept beleidsplan worden onder het kopje “Mogelijkheden tot besparing” voorstellen
gedaan ten aanzien van de kerkgebouwen. Deze voorstellen zijn vooral ingegeven
door financiële overwegingen en zouden ons inziens verder doordacht moeten worden.
Welke gebouwen hebben we nodig? Wat is het belang van het gebruik van de historische
kerken (de Martinikerk en de Nieuwe Kerk) in verhouding tot de hoge kosten van deze
gebouwen?

De toekomst van De Ark
In het concept beleidsplan wordt gesteld dat het voor de hand ligt één van de gebouwen
in Zuid te sluiten, waarbij dan als compensatie gebruik zou kunnen worden gemaakt van
een wijkcentrum. Er wordt daarbij geen datum genoemd, maar op andere plaatsen hebben
de kerkrentmeesters gesteld dat zij menen dat dit voor 2018 moet gebeuren. Dat
tijdpad wordt bepaald door de wens van de Algemene Kerkenraad om in 2018 de uitgaven
en de inkomsten van de Protestantse Gemeente te Groningen in evenwicht te hebben.
Indien zou worden besloten dat De Ark moet worden gesloten is eind 2017 in de
ogen van de wijkkerkenraad te snel. Een dergelijk besluit zou niet alleen op grond van
financiële argumenten moeten worden genomen. Daar komt bij dat er bij de reserves van
de Protestantse Gemeente te Groningen een aanzienlijke som is, die afkomstig is uit legaten
die geoormerkt zijn voor onze wijkgemeente. In de wijkkerkenraad is medio 2019
genoemd als tijd waarop we zouden kunnen samengaan met de Immanuelkerk. Daarbij
speelt een rol dat ondergetekende dan met emeritaat gaat, maar vooral dat dat een goede
termijn lijkt. Als de huidige ontwikkeling doorgaat zullen we na medio 2019 te weinig
gemeenteleden hebben die nog allerlei verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen.
En we hopen dat we tot die tijd nog zullen kunnen functioneren.

De algemene kerkenraad en de wijkgemeenten
In het concept beleidsplan wordt onder het kopje “Organisatie” gesteld dat de Protestantse
Gemeente te Groningen organisatie bestaat uit een netwerk van wijkkerkenraden,
de colleges (van kerkrentmeesters en diakenen) en werkgroepen met aan het hoofd
de algemene kerkenraad. Dat de algemene kerkenraad aan het hoofd zou staan komt echter
niet overeen met de eigen verantwoordelijkheid die de kerkorde toekent aan de wijkkerkenraden
en aan de colleges. De beslissingsbevoegdheid van de algemene kerkenraad
beperkt zich tot specifieke onderdelen van het beleid. Er is in de kerk geen top-down
structuur. De eigen verantwoordelijkheden van de algemene kerkenraad, de wijkkerkenraden
en de colleges zou scherper in beeld moeten worden gebracht.

Kerkelijk werkers
In het concept beleidsplan wordt er van uitgegaan dat de aanstellingen van de kerkelijk
werkers niet verlengd zullen worden. Ook hier lijken alleen financiële argumenten een
rol te spelen en is ons inziens een bredere doordenking noodzakelijk.

De wijkkerkenraad nodigt u van harte uit deel te nemen aan het beraad op 31 mei!

Namens de wijkkerkenraad,
ds. Peter Buikema

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei